<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("pamelding_ik2_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(10) Dim arFormDBFields0(10) Dim arFormValues0(10) arFormFields0(0) = "Postnr" arFormDBFields0(0) = "Postnr" arFormValues0(0) = Request("Postnr") arFormFields0(1) = "Adresse" arFormDBFields0(1) = "Adresse" arFormValues0(1) = Request("Adresse") arFormFields0(2) = "Instrtid" arFormDBFields0(2) = "Instrtid" arFormValues0(2) = Request("Instrtid") arFormFields0(3) = "Instrklasse" arFormDBFields0(3) = "Instrklasse" arFormValues0(3) = Request("Instrklasse") arFormFields0(4) = "Navn" arFormDBFields0(4) = "Navn" arFormValues0(4) = Request("Navn") arFormFields0(5) = "IK1" arFormDBFields0(5) = "IK1" arFormValues0(5) = Request("IK1") arFormFields0(6) = "IK2" arFormDBFields0(6) = "IK2" arFormValues0(6) = Request("IK2") arFormFields0(7) = "Sted" arFormDBFields0(7) = "Sted" arFormValues0(7) = Request("Sted") arFormFields0(8) = "IK3" arFormDBFields0(8) = "IK3" arFormValues0(8) = Request("IK3") arFormFields0(9) = "Klubb" arFormDBFields0(9) = "Klubb" arFormValues0(9) = Request("Klubb") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "pamelding_ik2.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Seilflyseksjonens_komiteer
Medlemssider.jpg (7536 bytes)

IK-2 KURS
Ole Reistad Senter, Elverum 19.-20. oktober 2013

 

 

Påmeldingsskjema
 

Navn:

Adresse:

Postnr:

Sted:

Klubb:

Instruktørklasse:

Instruksjonstid:

 

 

Sist oppdatert: 22. August 2013