<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("Seilflyvirksomhet_2007_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(24) Dim arFormDBFields0(24) Dim arFormValues0(24) arFormFields0(0) = "Sted1" arFormDBFields0(0) = "Sted1" arFormValues0(0) = Request("Sted1") arFormFields0(1) = "V" arFormDBFields0(1) = "V" arFormValues0(1) = Request("V") arFormFields0(2) = "Sted2" arFormDBFields0(2) = "Sted2" arFormValues0(2) = Request("Sted2") arFormFields0(3) = "LN" arFormDBFields0(3) = "LN" arFormValues0(3) = Request("LN") arFormFields0(4) = "F" arFormDBFields0(4) = "F" arFormValues0(4) = Request("F") arFormFields0(5) = "KM" arFormDBFields0(5) = "KM" arFormValues0(5) = Request("KM") arFormFields0(6) = "Sted3" arFormDBFields0(6) = "Sted3" arFormValues0(6) = Request("Sted3") arFormFields0(7) = "Flysteder" arFormDBFields0(7) = "Flysteder" arFormValues0(7) = Request("Flysteder") arFormFields0(8) = "Sted4" arFormDBFields0(8) = "Sted4" arFormValues0(8) = Request("Sted4") arFormFields0(9) = "Flytype" arFormDBFields0(9) = "Flytype" arFormValues0(9) = Request("Flytype") arFormFields0(10) = "Sted5" arFormDBFields0(10) = "Sted5" arFormValues0(10) = Request("Sted5") arFormFields0(11) = "Innleid" arFormDBFields0(11) = "Innleid" arFormValues0(11) = Request("Innleid") arFormFields0(12) = "Tacho" arFormDBFields0(12) = "Tacho" arFormValues0(12) = Request("Tacho") arFormFields0(13) = "M" arFormDBFields0(13) = "M" arFormValues0(13) = Request("M") arFormFields0(14) = "Navn" arFormDBFields0(14) = "Navn" arFormValues0(14) = Request("Navn") arFormFields0(15) = "Starter1" arFormDBFields0(15) = "Starter1" arFormValues0(15) = Request("Starter1") arFormFields0(16) = "Starter2" arFormDBFields0(16) = "Starter2" arFormValues0(16) = Request("Starter2") arFormFields0(17) = "Mnr" arFormDBFields0(17) = "Mnr" arFormValues0(17) = Request("Mnr") arFormFields0(18) = "Starter3" arFormDBFields0(18) = "Starter3" arFormValues0(18) = Request("Starter3") arFormFields0(19) = "Privat" arFormDBFields0(19) = "Privat" arFormValues0(19) = Request("Privat") arFormFields0(20) = "Starter4" arFormDBFields0(20) = "Starter4" arFormValues0(20) = Request("Starter4") arFormFields0(21) = "Klubb" arFormDBFields0(21) = "Klubb" arFormValues0(21) = Request("Klubb") arFormFields0(22) = "Timer" arFormDBFields0(22) = "Timer" arFormValues0(22) = Request("Timer") arFormFields0(23) = "Starter5" arFormDBFields0(23) = "Starter5" arFormValues0(23) = Request("Starter5") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "Seilflyvirksomhet_2007.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Results from Form 1 of Page html/Medlemsider/ny.html

Rapport over seilflyvirksomhet 2015
- Rapporteringsfrist 31. januar 2016


 

Som et alternativ til papirrapporten som vedlegges forsikringstilbudet har vi utarbeidet en web-rapportering.

For klubber/eiere med mer enn ett fly er det tilstrekkelig å taste inn starter pr flysted samlet for hele flåten i DEL 2 kun en (1) gang.

Webrapporten skal signeres av innsender ved navn og medlemsnr. i del 3 for hver registrering

DEL 1: AKTIVITET
Flyreg:                                     LN-
Flytype:                                         
Bruksområde:
Klubb
Innleid
Privat                             
Antall starter flyslep:                  
Antall starter vinsj/bil:               
Antall starter motorglider:         
Antall timer totalt:                       
Antall tachotimer motorglider:  
Antall strekk-kilometer:              

DEL 2: Starter pr. flysted
Flysted 1:
Starter:

Flysted 2:
Starter:

Flysted 3:
Starter:

Flysted 4:
Starter:

Flysted 5:
Starter:

Ved mer enn fem flysteder før inn sted og starter fortløpende i felte under


 

ELEKTRONISK SIGNATUR

Navn på innsender:
Medlemsnr:             

 

Innrapportert aktivitet 2015

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Seilflyvirksomhet_2007" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_sColTypes="&ID=3&LN=202&Flytype=202&Klubb=202&Innleid=202&Privat=202&F=202&V=202&M=202&Timer=202&Tacho=202&KM=202&Sted1=202&Starter1=202&Sted2=202&Starter2=202&Sted3=202&Starter3=202&Sted4=202&Starter4=202&Sted5=202&Starter5=202&Flysteder=203&Navn=202&Mnr=202&Navn_på_ekstern_maskin=202&Brukernavn=202&Type_leser=202&Tidsangivelse=202&" fp_iDisplayCols=7 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
LN Flytype F V M Timer KM
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"LN")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Flytype")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"F")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"V")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"M")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Timer")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"KM")%>

Sist oppdatert: 21. December 2015