<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("POM_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(5) Dim arFormDBFields0(5) Dim arFormValues0(5) arFormFields0(0) = "Navn" arFormDBFields0(0) = "Navn" arFormValues0(0) = Request("Navn") arFormFields0(1) = "Privat" arFormDBFields0(1) = "Privat" arFormValues0(1) = Request("Privat") arFormFields0(2) = "epost" arFormDBFields0(2) = "epost" arFormValues0(2) = Request("epost") arFormFields0(3) = "Klubb" arFormDBFields0(3) = "Klubb" arFormValues0(3) = Request("Klubb") arFormFields0(4) = "Klubbnavn" arFormDBFields0(4) = "Klubbnavn" arFormValues0(4) = Request("Klubbnavn") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "POM.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Seilflyseksjonens_komiteer
Medlemssider.jpg (7536 bytes)

Pilot Owner Maintenance
Ole Reistad Senter, Elverum 28.-30. oktober 2011
Påmelding

Påmeldte deltakere
Velkommen til kurs og samling for seilfly teknisk personell.

Seilflyseksjonen ønsker alle velkommen til teknisk kurs, Pilot Owner Maintenace (POM), tilrettelagt for både private flyeiere og klubbpersonell. Kurset har som målsetning å kvalifisere deltakerne til et kvalitativt godt vedlikehold av seilflyene innenfor de nye retningslinjen i Part-M og med tilknytning til NLF-Camo. Det vil bli fokus både på teoretiske og praktiske temaer i dette.

Kurset gjennomføres over en weekend med fremmøte fredag ettermiddag/kveld og avslutning søndag ettermiddag.

Kursavgiften er 1200 kr og dekker kost, losji og kursmateriell.

Innholdet i weekenden vil legges rundt følgende temaer:

A) Prinsippene for vedlikehold under Part-M
- Kontrollert og ukontrollert miljø

B) MeLWin CAMO
- Registrering av vedlikehold i MeLWin
- SMS registrering og webportal

C) Hva kan "eier" uten teknikerbevis gjøre?
- Gjennomgang av listen
- Praktiske oppgaver og veiledning til ulike typer vedlikehold

D) Eksempel på vedlikeholdsprogram
- Sammenligne med Vedlikeholds manual
- Forskjellene


Påmelding:

Navn:  
E-post:

Min deltakelse på POM kurs er som:
Privat eier
Klubb, oppgi navn på klubb:

 


Påmeldte deltakere:

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="POM" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=4 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Navn Privat Klubb Klubbnavn
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Navn")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Privat")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Klubb")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Klubbnavn")%>

 

Sist oppdatert: 11. October 2011