<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("uke39_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(10) Dim arFormDBFields0(10) Dim arFormValues0(10) arFormFields0(0) = "starter" arFormDBFields0(0) = "starter" arFormValues0(0) = Request("starter") arFormFields0(1) = "avr" arFormDBFields0(1) = "avr" arFormValues0(1) = Request("avr") arFormFields0(2) = "ank" arFormDBFields0(2) = "ank" arFormValues0(2) = Request("ank") arFormFields0(3) = "Navn" arFormDBFields0(3) = "Navn" arFormValues0(3) = Request("Navn") arFormFields0(4) = "mob" arFormDBFields0(4) = "mob" arFormValues0(4) = Request("mob") arFormFields0(5) = "timer" arFormDBFields0(5) = "timer" arFormValues0(5) = Request("timer") arFormFields0(6) = "Fly" arFormDBFields0(6) = "Fly" arFormValues0(6) = Request("Fly") arFormFields0(7) = "Klubb" arFormDBFields0(7) = "Klubb" arFormValues0(7) = Request("Klubb") arFormFields0(8) = "epost" arFormDBFields0(8) = "epost" arFormValues0(8) = Request("epost") arFormFields0(9) = "Reg" arFormDBFields0(9) = "Reg" arFormValues0(9) = Request("Reg") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "uke39.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Seilflyseksjonens_komiteer
Medlemssider.jpg (7536 bytes)

Frya Mountain Camp 2011
Frya Flyplass (ENRI) 24. september - 2. oktober

 
 

 

Påmelding til campen gjøres her            Se hvem som er påmeldt

Velkommen til Frya ved foten av Rondane!

Da det etter flere år har utviklet seg et ønske om og etterspørsel etter å arrangere en fjellflygingsleir på Frya Flyplass (ENRI) om høsten. S/NLF har derfor tatt initiativ til å avholde en leir i uke 39. Fra lørdag 24/9 til søndag 2/10 vil det avholdes daglige briefinger og være organisert virksomhet. Leiren vil ha et begrenset antall plasser hva angår fly - totalt 15 fly og pilotene som deltar skal være godt kvalifisert.

Leiren vil ledes av personell utpekt og forespurt av S/NLF. I tillegg vil det stasjoneres minst en Piper Pawnee med slepeflyger for hele uken.

S/NLF vil utstede NOTAM og søke om aktiveringen av "bølge-boksene" FRYA og VÅGÅ for perioden og med det mulighet for å stige opp i kontrollert luftrom. Dette med forbehold om at Luftfartstilsynet gir oss dispensasjon om krav til transponder i kontrollert luftrom (arbeid med dette er prioritert og pågår)

På plassen vil det også være mulig å få refylling av oksygen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta ansvar for å ha overganger til alle systemer.

Priser:
Leiravgift dag  250 kr/pilot
Leiravgift uke 750 kr/pilot
Slepepriser er som for ordinære priser på Ole Reistad Senter

Overnatting:
For overnatting anbefaler vi følgende alternativer:

A) Kvitfjell booking: http://www.kvitfjell.no/,
I Kvitfjellområdet finnes hytter og leiligheter, ca 20 min  med bil fra flyplassen
Arrangementsledelsen bor her i leiligheter - BaseCamp

B) Trabelia hyttegrend og camping: http://www.trabelia.no/
Her finnes det hytter og campingmuligheter, ca 15 min bil fra flyplassen

C) Frya Leir: http://www.fryaleir.no/
Her finnes rom til leie av ulik størrelse og kvalitet, ligger i gangavstand til flyplassen

Påmeldinger av piloter og fly

Pilot
Navn:                         
Klubb:                        
E-post:                       
Mobiltelefon:              
Total erfaring starter:   
Total erfaringer i timer:
Ankomst:                    dd.mm.åååå
Avreise :                     dd.mm.åååå

Fly:
Type:                       
Registreing:       LN- alt SE-, OY- osv.

Påmeldte piloter og fly

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="uke39" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=6 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Navn Klubb ank avr Fly Reg
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Navn")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Klubb")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"ank")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"avr")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Fly")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Reg")%>
 

Sist oppdatert: 05. June 2011