<% ' FP_ASP ASP ble automatisk generert av en FrontPage-komponent. Ikke rediger. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1252 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke lage tilkobling" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke opprette datapostsett" fp_conn.Open Application("jrsamling_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne database" fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke åpne datapostsett" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke legge til nytt datapostsett i databasen" Dim arFormFields0(5) Dim arFormDBFields0(5) Dim arFormValues0(5) arFormFields0(0) = "email" arFormDBFields0(0) = "email" arFormValues0(0) = Request("email") arFormFields0(1) = "Bevis" arFormDBFields0(1) = "Bevis" arFormValues0(1) = Request("Bevis") arFormFields0(2) = "Navn" arFormDBFields0(2) = "Navn" arFormValues0(2) = Request("Navn") arFormFields0(3) = "Klubb" arFormDBFields0(3) = "Klubb" arFormValues0(3) = Request("Klubb") arFormFields0(4) = "Timer" arFormDBFields0(4) = "Timer" arFormValues0(4) = Request("Timer") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_ekstern_maskin" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsangivelse" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Type_leser" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brukernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Kan ikke oppdatere databasen" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1252",_ "Skjemabekreftelse",_ "Takk for at du sendte inn følgende informasjon:",_ "jrsamling.asp",_ "Gå tilbake til skjemaet." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Seilflyseksjonens_komiteer
Medlemssider.jpg (7536 bytes)

Juniorsamlingen 2013
Ole Reistad Senter, Elverum 6.-8. september

 

 


Seilflyseksjonen ønsker alle piloter som er født i 1988 eller senere velkommen til juniorsamling på Ole Reistad Senter på Elverum helgen 6.-8. september.

Er du i gang med seilflyging, har elev- eller flygebevis og har lyst til å satse videre, er dette samlingen for deg!

Påmeldingsskjema:

Navn: 
Klubb:
E-mail:
Type seilflybevis:
Antall timer:

Påmeldte deltakere:

<% if 0 then %> <% end if %> <% fp_sQry="SELECT * FROM Resultater" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="jrsamling" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=0 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=2 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Navn Klubb
Ingen poster returnert.
<%=FP_FieldVal(fp_rs,"Navn")%> <%=FP_FieldVal(fp_rs,"Klubb")%>

 

Sist oppdatert: 19. August 2013